Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів та наукові кадри вищої кваліфікації, розробляти і використовувати нові технології, проектувати, впроваджувати наукову діяльність шляхом проведення наукових досліджень, забезпечувати творчу діяльність учасників освітнього процесу 

Будівельний факультет бере свій початок від загально-технічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту.

Підготовка фахівців була обумовлена конкретними потребами розвитку регіону. Ця проблема вирішувалася шляхом засвоєння системи знань, формування умінь і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки і передових технологій.

Будівельний факультет сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс університету у складі п’яти кафедр:

  • промислового і цивільного будівництва;
  • xімічних технологій та водоочищення;
  • екології;
  • геодезії, землеустрою, будівельних конструкцій та безпеки життєдіяльності;
  • лісового господарства та раціонального природокористування.

  На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 “бакалавр” зі спеціальності:

192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, кваліфікація бакалавр з будівництва;

161- “Хімічні технології та інженерія”, кваліфікація технолог;

101 – “Екологія”, кваліфікація  організатор природокористування;

193 – “Геодезія та землеустрій”, кваліфікація землевпорядник;

205 – “Лісове господарство”

“магістр” за  спеціальностями:

192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Промислове і цивільне будівництво”, кваліфікація магістр з промислового і цивільного будівництва;

161 – “Хімічні технології та інженерія”, спеціалізація “Хімічні технології та інженерія”, кваліфікація магістр хімічних технологій та інженерії;

101 – “Екологія”, спеціалізація “Екологія та охорона навколишнього середовища”, кваліфікація магістр з екології та охорони навколишнього середовища.

Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. На факультеті працюють п’ять професорів, шість академіків галузевих академій. Більше 70 % викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання.

За час існування факультету підготовлено більше 5000 спеціалістів. Серед них політичні діячі, організатори виробництва, заслужені будівельники України, керівники організацій та корпорацій.

Для навчання студентів створено потужну навчально-виробничу базу, науково-методичний комплекс дисциплін зі спеціальностей. Кожна кафедра має сучасні комп’ютерні класи, які підключені до мережі INTERNET.

Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі студентів. Значна кількість  розробок випускників упроваджується у виробництво.

Належна увага на факультеті приділяється виховній роботі. Студенти факультету беруть участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності.

Для розвитку особистості студента організовуються зустрічі з відомими людьми, функціонують громадські ради, наукові товариства.