Будівельний факультет є одним із найдавніших в університеті.  Рішення про виділення будівельного факультету зі складу загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту прийнято Міністерством освіти і науки СРСР у 1978 р., коли відчувалась величезна потреба в інженерах-будівельниках. І вже у 1979 р. відбувся перший випуск інженерів-будівельників (100 інженерів), які навчалися за вечірньою та заочною формами навчання.

Підготовка фахівців за спеціальністю “Хімічна технологія неорганічних речовин” почалася у 1982 р. на кафедрі загальної хімії, а з 1994 р. – на кафедрі хімічної технології неорганічних речовин, яка була виділена в окремий підрозділ.

Екологічна освіта – одне з найважливіших завдань суспільства. Враховуючи особливості Черкаського регіону і м. Черкаси, що має високий рівень концентрації хімічного і машинобудівного виробництва, з 1994 р. на факультеті розпочалась підготовка екологів.

Кафедра технології бродильних виробництв– одна з наймолодших на факультеті. Підготовку інженерів-технологів харчової промисловості розпочато у 1996 р.

Будівельний факультет сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс університету у складі семи кафедр.

Підготовка фахівців обумовлена конкретними потребами суспільства у засвоєнні системи знань, формування умінь і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки і передових технологій.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за такими спеціальностями: “Промислове і цивільне будівництво”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Хімічні технології неорганічних речовин”, “Технології продуктів бродіння і виноробства”.

Підготовка студентів проводиться за сучасними навчальними планами. Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” студенти складають державний іспит, для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” – захищають дипломний проект та магістерську роботу відповідно.

Випускники факультету мають усі можливості продовжити навчання в аспірантурі як у нашому вищому навчальному закладі, так і в інших вищих закладах освіти, з якими факультет підтримує тісні зв’язки: Національний університет будівництва та архітектури (м. Київ) і Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка та ін.

Підготовку спеціалістів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. На факультеті працюють чотири професори, шість академіків галузевих академій. Більше 70 % викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання. Серед них необхідно відзначити заслуженого діяча науки і техніки, професора, доктора технічних наук, академіка інженерної академії В.І. Бикова, професора, доктора технічних наук Г.С. Столяренка. Наукова школа професора Г.С. Столяренка, яка займається вирішенням екологічних проблем, відома за межами країни. Під керівництвом професора, доктора педагогічних наук Л.І. Білик створено благодійний фонд “Екологічна освіта і розвиток”, який тісно співпрацює із фондами “Голуба планета” (Японія), “Глобал-500” (ЮНЕП) та ін.

Викладачі факультету постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у міжвузівських науково-методичних конференціях та семінарах, які організовуються в Україні, країнах СНД та інших країнах світу.

Колективи кафедр факультету виконують значну організаційну та науково-методичну роботу, яка спрямована на підвищення якості навчального процесу. У навчальний процес впроваджуються новітні навчальні технології, проблемне навчання, ділові ігри, комплексне проектування та  ін.

Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі, яка виконується за держбюджетними та госпдоговірними темами. Багато студентів залучається до науково-дослідної роботи з актуальних проблем, беруть участь у студентських олімпіадах, міських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. На всіх кафедрах факультету діє аспірантура. Всі випускники під час захисту дипломних проектів використовують результати наукових досліджень. Значна кількість наукових розробок випускників упроваджується у виробництво.

Високий рівень знань досягається завдяки використанню сучасних форм та оригінальних методик навчання, застосуванню авторських лекційних курсів провідних вчених університету, досвіду передових навчальних технологій найкращих вітчизняних закладів освіти та наукових шкіл, можливостям нових комп’ютерних технологій, гнучких навчальних планів. Навчальні аудиторії, кабінети і лабораторії обладнані сучасним устаткуванням. Розширюється лабораторна база у зв’язку з введенням нових дисциплін. Кожна випускова кафедра підтримує тісні зв’язки з підприємствами для проведення занять безпосередньо в умовах виробництва.

На факультеті функціонують комп’ютерні класи, оснащені сучасними персональними комп’ютерами з вільним доступом до мережі Internet, обладнані спеціальною технікою лекційні аудиторії.

Своєчасне реагування на проблеми сучасності викликало необхідність структурних змін на факультеті, але якість підготовки спеціалістів була і залишається на високому рівні. За час існування факультету підготовлено більше 5000 спеціалістів. Серед них політичні діячі – депутат Верховної Ради України М.Д. Сирота; організатори виробництва – Герой соціалістичної праці В.М. Заболотний, заслужені будівельники України М.В. Шелегон, І.М. Калашник, президент корпорації “Укрбуд” Ю.К. Пелих та ін.

Нині на факультеті навчається майже 800 студентів на денній і заочній формах навчання. Під час навчання студенти беруть активну участь у громадському житті університету, факультету та різноманітних спортивних і культурних заходах. Постійно відбувається творчий розвиток здібностей студентства.

На факультеті ефективно працює студентське самоврядування. Студентська рада планує і здійснює свою роботу у взаємодії з керівництвом факультету, кафедрами і кураторами академічних груп, а також з міським комітетом у справах сім’ї та молоді, профспілковою організацією факультету та університету.  Студенти факультету є членами cтудентської ради університету, профбюро факультету, студентського профкому університету.

Підготовка та випуск конкурентоспроможних фахівців є основною метою та результатом праці всього науково-педагогічного колективу факультету.